Definisjoner - med lydfiler

vignett-oppsummering2.jpg Last ned alle definisjonene for utpakking og avspilling
i tilfeldig rekkefølge på din mp3-spiller:

Lydfiler Begrep - definisjon (9,3 Mb)

Lydfiler Definisjon - begrep (9,3 Mb)

 

Begrep Definisjon
Agentkostnad Verditap som skyldes konflikter mellom selskapets interessenter, f.eks. mellom eierne og ledelsen.
Aksjekapital Antall utestående aksjer multiplisert med pålydende. Kalles også selskapskapital.
Aktivere Når et innkjøp bokføres balansen.
Alternativverdi Verdien av en ressurs i beste alternative anvendelse.
Anleggsfase Tidsrommet mellom byggestart og ferdigstillelse for et anlegg.
Anleggskapital Fysisk eiendel bestemt til varig eie eller bruk.
Annuitet Kontantstrøm der alle kontantstrømselementene er like.
Annuitet med konstant vekst Kontantstrøm med samme prosentvise vekst i hver periode.
Annuitetsfaktor Nødvendig betaling pr. periode i T perioder for å forrente og avdra et lån på 1 krone til perioderenten r.
Annuitetslån Lån der summen av renter og avdrag er det samme beløpet i alle perioder over lånets løpetid.
Annuitetsmetoden Omgjør først investeringsbeløp og restverdi til et kapitalforbruk per periode. Deretter beregnes annuitetsverdien som differansen mellom periodens innbetaling og kapitalforbruket.
Arbeidskapital Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.
Avdragsform Tidsmønster for tilbakebetaling av et lån.
Avkastningskrav Minstekrav til forventet prosentvis avkastning i et prosjekt. Kalles også kapitalkostnad.
Avskrivning Verdifall på et anleggsmiddel.
Avviksanalyse Sammenligner hva som faktisk har skjedd med de forutsetninger som lå til grunn da prosjektbeslutningen ble tatt.
Baklengs renteregning Beregning av nåverdi. Kalles også diskontering.
Balanse Venstre side viser bokført verdi av eiendelene. Høyre side viser hvordan eiendelene er finansiert.
Basisforutsetningene Referansepunktet i en følsomhetsanalyse, dvs. utgangssituasjonen.
Bedriftsspesifikk nåverdi Den nåverdien et prosjekt har hvis det gjennomføres i en bestemt bedrift.
Bedriftsøkonomi Læren om økonomisk baserte valg i bedrifter.
Beslutningsgrunnlag Samling av kvantifiserte og ikke kvantifiserte fordeler og ulemper ved et valg.
Beslutningshierarki Viser sammenhengen mellom over- og underordnede valg.
Beslutningstre Metode for å strukturere og lønnsomhetsberegne prosjekter som er usikre og fleksible.
Beta Statistisk mål på samvariasjon mellom lønnsomheten i et prosjekt og lønnsomheten i markedsporteføljen.
Betalingsmidler Kontanter og bankinnskudd.
Bokført egenkapital Innskutt egenkapital pluss tilbakeholdte overskudd.
Budsjett Samlet beskrivelse av de økonomiske konsekvensene som ventes ut fra de aktiviteter som er vedtatt gjennomført i budsjettperioden.
Debitor Låntaker
Deflatere Omgjøre en pris målt i fremtidig kjøpekraft til en pris målt i dagens kjøpekraft.
Dekningsbidrag Inntekt fratrukket variable kostnader. Begrepet brukes for et produkt, en varegruppe og for en periode.
Differansekontantstrøm Viser forskjellen mellom kontantstrømmene for to gjensidig utelukkende prosjekter.
Diskontering Renteregningsteknikk som finner nåverdien av en fremtidig innbetaling.
Diskonteringsfaktor Nåverdien av 1 krone mottatt etter T perioder ved perioderenten r. Kalles også nåverdifaktor.
Diskonteringsrente Minstekrav til forventet prosentvis avkastning i et prosjekt. Kalles også kapitalkostnad.
Diskret tid Tidsakse som er oppdelt i tidspunkter.
Diversifiserbar risiko Risiko som forsvinner hvis prosjektet settes inn i en portefølje. Kalles også usystematisk eller irrelevant risiko.
Diversifisere Fordele investeringsbeløp over flere prosjekter som ikke beveger seg helt i takt.
Dividendemodellen Beregner verdien og kostnaden for egenkapital ved hjelp av en evigvarende dividendestrøm med vekst.
Driftsfase Perioden mellom ferdigstillelse og avvikling eller salg av et anlegg.
Due diligence Grundig gjennomgang av informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner eller oppkjøp.
Effektiv rente Internrenten på et finansieringsprosjekts kontantstrøm.
Egenkapital Kapital som bedriftens eiere har betalt inn pluss tilbakeholdte overskudd.
Egenkapitalmetoden Diskonterer kontantstrøm til eierne med egenkapitalkostnaden.
Emisjon Salg av nye aksjer og obligasjoner fra bedriften til investorer.
Enkel rente Opprinnelig innskudd multiplisert med rentesatsen.
Etterskuddsannuitet En annuitet der kontantstrømmen starter på tidspunkt 1.
Ex ante Før beslutning fattes.
Ex post Etter at beslutning er fattet.
Fastavdragslån Lån med konstante avdrag. Kalles også serielån.
Faste kostnader Kostnader som ikke varierer med bedriftens aktivitetsnivå innenfor en gitt tidsramme.
Finansiell krise Selskapet kan ikke møte sine betalingsforpliktelser.
Finansieringsprosjekt Prosjekt der kontantstrømmen har positive elementer i begynnelsen og negative deretter.
Finansieringsrisiko Risiko for eierne skapt av selskapets gjeld. Skyldes den inntektsuavhengige betalingsforpliktelsen overfor kreditorene.
Finansinvestering Kjøp av verdipapirer.
Flere internrenter Minst to kapitalkostnader gir nåverdi lik null i en og samme kontantstrøm.
Fordring Rettighet basert på foretatte leveranser som ennå ikke er betalt.
Forlengs renteregning Beregning av sluttverdi.
Forskuddsannuitet En annuitet der kontantstrømmen starter på tidspunkt 0.
Forventet verdi Det summerte produkt av utfall og sannsynlighet i hver mulig tilstand for en usikker (stokastisk) variabel.
Fremføring av underskudd Postering som innebærer at skattemessige underskudd i en periode kan komme til fratrekk i fremtidige overskudd.
Fremmedkapital Kapital som bedriften skylder kreditorene. Kalles også gjeld.
Fri kontantstrøm Kontantstrøm fra driften inklusive utbetaling til investeringsprosjekter med positiv nåverdi.
Følsomhetsanalyse Kartlegger hvor sensitiv prosjektets kontantstrøm og lønnsomhet er overfor endringer i basisforutsetningene.
Generell prisstigning Gjennomsnittlig prisutvikling for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Måles ved konsumprisindeksen.
Gjeld Kapital som bedriften skylder kreditorene. Kalles også fremmedkapital.
Gjeldsandel Gjeld dividert med totalkapital.
Gjeldsgrad Gjeld dividert med egenkapital.
Gjennomsnittlig rente Rentesats beregnet som et geometrisk eller aritmetisk gjennomsnitt av rentesatser som kan variere fra periode til periode.
Gjennomsnittskostnad Samlet kostnad dividert med antall produserte enheter.
Gjensidig utelukkende prosjekter Aksept av et prosjekt utelukker valg av andre.
Grovvurdering Analyse som begrenser seg til de viktigste argumentene for og mot en beslutning.
Ikke-diversifiserbar risiko Risiko som ikke forsvinner hvis prosjektet settes inn i en portefølje. Kalles også systematisk eller relevant risiko.
Immaterielle eiendeler Eiendeler som ikke bygger på en realinvestering.
Inflasjonskostnad Tap i kjøpekraft på grunn av prisstigning.
Inflatere Omgjøre en pris målt i dagens kjøpekraft til en pris målt i kjøpekraft på et fremtidig tidspunkt.
Innbetaling Beløp mottatt enten som kontanter eller som innskudd på bankkonto.
Innskutt egenkapital Selskapskapital pluss overkursfond.
Inntekt Prisen på en solgt vare eller tjeneste. Inntekt brukes både for et produkt og en varegruppe. En periodes inntekt kalles omsetning.
Internpris Pris for en vare eller tjeneste levert mellom to enheter i samme selskap.
Internrente Den kapitalkostnaden som gjør kontantstrømmens nåverdi lik null.
Internrentemetoden Aksepterer eller forkaster et prosjekt ved å sammenligne prosjektets internrente med dets kapitalkostnad.
Invers annuitetsfaktor Nåverdien av en etterskuddsannuitet på 1 krone over T perioder når perioderenten er r.
Invers sluttverdifaktor Nødvendig etterskuddsannuitet for at sluttverdien skal være 1 krone etter T perioder til perioderenten r.
Investeringsprosjekt Prosjekt der kontantstrømmen har negative elementer i begynnelsen og positive deretter.
Investeringsrisiko Risiko som skyldes usikkerhet i kontantstrømmen fra driften.
Irrelevant risiko Risiko som forsvinner hvis prosjektet settes inn i en portefølje. Kalles også diversifiserbar eller usystematisk risiko.
Kalkulasjonsrente Minstekrav til forventet prosentvis avkastning i et prosjekt. Kalles også kapitalkostnad.
Kapitalforbruk Nåverdien av investering og restverdi for et anleggsmiddel omregnet til en årlig kostnad.
Kapitaliseringsfaktor Multiplikator som verdsetter en annuitet med konstant vekst og uendelig levetid.
Kapitalkostnad Minstekrav til forventet prosentvis avkastning i et prosjekt.
Kapitalrasjonering Oppstår når tilgjengelig kapital ikke kan finansiere de prosjektene som har positiv nåverdi.
Kapitalverdimodellen Viser hvordan prosjektets kapitalkostnad bestemmes av dets risiko. Forkortet navn på modellen er KVM; CAPM på engelsk.
Kassekreditt Finansieringsform som gir låntaker rett til å låne penger opp til en avtalt grense.
Komplementære produkter Produkter som sammen dekker et behov.
Konkurs Inntreffer hvis verdien av selskapets eiendeler er lavere enn gjelden, og selskapet avvikles av et bostyre.
Konsumprisindeks Viser den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Måler generell prisstigning.
Kontantrabatt Prisreduksjon ved kontant betaling kontra kredittkjøp.
Kontantsalg Salg når betaling skjer samtidig med at varen mottas.
Kontantstrøm Tallrekke som tidfester nettoen av de innbetalinger og utbetalinger et prosjekt medfører dersom det aksepteres.
Kontantstrøm fra driften Prosjektets samlede innbetalinger fratrukket alle utbetalinger bortsett fra renter og avdrag. Kalles også totalkapitalstrøm.
Kontantstrøm til eierne Kontantstrøm fra driften pluss låneopptak fratrukket renter etter skatt og avdrag.
Kontinuerlig rente Rente belastes eller godskrives fortløpende.
Kontinuerlig tid Tidsakse som ikke er oppdelt i tidspunkter.
Kort rente Rente for en del av en lengre periode.
Kortsiktig gjeld Gjeld med forfall i løpet av ett år.
Kostnad Forbruk av varer og tjenester vurdert i penger.
Kovarians Statistisk mål på samvariasjon mellom to variabler.
Kreditor Långiver
Kredittsalg Salg når betaling skjer etter at varen er mottatt.
Kredittvurdering Analyse av sannsynligheten for at kjøperen betaler for en vare som er solgt på kreditt.
Kritisk verdi Verdien på en variabel som bringer lønnsomheten til null.
Kupongrente Den rentesatsen utsteder betaler til investor av obligasjonens pålydende.
Kvantumsrabatt Reduksjon i pris ved innkjøp av et stort kvantum kontra mange små kvanta.
Lang rente Rente som gjelder for en lengre periode enn kort rente.
Leasing Utleie av eiendeler fra en utleier (leasingselskap) til en leietaker (kunde).
Likviditetsbudsjett Viser en periodes forventede innbetalinger og utbetalinger.
Livssykluskostnader Årlig gjennomsnittskostnad beregnet ut fra investering, restverdi og drift av et anleggsmiddel regnet over hele planperioden.
Marginalkostnad Merkostnad ved å produsere en ekstra enhet.
Markedsportefølje Inneholder alle prosjektene. Begrepet brukes vanligvis om alle aksjene på børsen.
Markedsrente Effektiv rente som er representativ for lån med en bestemt risiko og løpetid.
Multiplikatormetoden Beregner nåverdi av en uendelig annuitet med konstant vekst ved å multiplisere første års kontantstrøm med kapitaliseringsfaktoren.
Nominell rente A. Rente som, i motsetning til effektiv rente, ikke tar hensyn til gebyrer, forskuddsrente og terminrente.
B. Rente som, i motsetning til reell rente, ikke er renset for prisstigning.
Nullpunkt Den variabelverdi på for eksempel prisen som gjør at prosjektets lønnsomhet blir lik null.
Nullpunktomsetning Omsetning som akkurat dekker kostnadene, dvs. den omsetningen som gir null i resultat.
Nåverdi Verdi på tidspunkt null av en kontantstrøm over T perioder når perioderenten er r.
Nåverdiindeks Nåverdi pr. investert krone.
Nåverdiindeksmetoden Velger mellom prosjekter basert på deres nåverdi pr. investert krone.
Nåverdimetoden Velger mellom prosjekter basert på deres nåverdi.
Nåverdiprofil Grafisk fremstilling av hvordan nåverdien av en kontantstrøm avhenger av kapitalkostnaden.
Obligasjon Omsettelig verdipapir med fast rentebetaling utstedt av en låntaker og kjøpt av en långiver.
Omløpsmidler Kasse, bank, likvide verdipapirer, varelager og kundefordringer.
Opptjent egenkapital Summen av tilbakeholdt overskudd i alle perioder frem til bokføringstidspunktet.
Opsjon Rett uten plikt til å gjøre en handling til en avtalt pris i løpet av en bestemt periode eller på et bestemt tidspunkt.
Optimal levetid Den levetiden som gir en investering maksimal nåverdi.
Pengemarkedet Markedet for verdipapirer med maksimum ett års rentebindingstid og lav kredittrisiko.
Planperiode Det tidsintervallet prosjektets kontantstrøm budsjetteres for.
Portefølje Samling av flere prosjekter.
Realinvestering Investering i fysiske eiendeler som bygninger, maskiner og skip.
Reallønnsøkning Lønnsmottakers økte kjøpekraft når lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen.
Realrente Rente som, i motsetning til nominell rente, er renset for effekten av prisstigning. Kalles også reell rente.
Realrentebasert annuitetsmetode Sammenligner kontantstrøm fra driften med årlig kapitalforbruk når alle driftsår er like. Alle beløp måles i faste priser.
Relevant risiko Risiko som ikke forsvinner hvis prosjektet settes inn i en portefølje. Kalles også ikke-diversifiserbar eller systematisk risiko.
Rentes rente Opptjent rente ved periodens begynnelse multiplisert med rentesatsen.
Restverdi Verdien av en eiendel ved planperiodens slutt.
Resultatbudsjett Viser forventede inntekter og kostnader for en gitt periode.
Resultatregnskap Viser oppnådde inntekter og kostnader for en gitt periode.
Risiko Fremtidig kontantstrøm eller lønnsomhet er usikker, dvs. har minst to alternative utfall. Brukes synonymt med usikkerhet.
Risikoaversjon Motvilje mot å bære usikkerhet.
Risikobidrag Effekten på porteføljens usikkerhet av at prosjektet tas inn i porteføljen.
Risikokostnad Tillegget i kapitalkostnaden som skyldes at prosjektets kontantstrøm er usikker.
Risikotillegg Antall prosentpoeng økt kapitalkostnad som skyldes at prosjektets kontantstrøm er usikker.
Saldometoden Beregner periodens avskrivning som en fast prosent av bokført verdi ved periodens begynnelse.
Salgsgevinst Overskudd som oppstår fordi restverdien er høyere enn bokført verdi.
Salgstap Underskudd som oppstår fordi restverdien er lavere enn bokført verdi ved periodens slutt.
Samvariasjon To variablers tendens til å bevege seg i samme retning.
Scenarioanalyse Flerdimensjonal følsomhetsanalyse, der flere basisforutsetninger endres samtidig.
Selskapskapital Pålydende pr. aksje multiplisert med antall utestående aksjer. Kalles også aksjekapital.
Selvkost Produktets variable produksjonskostnader pluss produktets andel av faste kostnader. Begrepet brukes for et produkt, en varegruppe og for en periode.
Serielån Lån med konstante avdrag. Kalles også fastavdragslån.
Sikkerhetsmargin Differansen mellom en variabels verdi under basisforutsetningene og variabelens kritiske verdi.
Simulering Finner sannsynlighetsfordelte mål på inntjening og lønnsomhet basert på sannsynlighetsfordelte inngangsdata.
Skattemessig avskrivning Det verdifallet ligningsmyndighetene tillater kostnadsført ved beregning av skattbart resultat.
Skjult reserve Markedsverdi minus bokverdi.
Sluttverdi Det et beløp vokser til med rente og rentes rente over en bestemt tidsperiode.
Sluttverdifaktor Sluttverdien av 1 krone ved perioderenten r over T perioder.
Sluttverdifaktor for annuitet Sluttverdien av et innskudd på 1 krone pr. periode over T perioder når perioderenten er r.
Spesiell prisstigning Prisøkningen på en bestemt vare eller tjeneste.
Standardavvik Kvadratroten av variansen.
Stjernediagram Figur som viser effekten av mange, partielle endringer fra basisforutsetningene.
Stokastisk variabel Variabel som kan ha minst to mulige utfall med gitte sannsynligheter. Kalles også usikker variabel.
Substitutter Produkter som delvis dekker samme behov.
Systematisk Risiko som ikke forsvinner hvis prosjektet settes inn i en portefølje. Kalles også ikke-diversifiserbar eller relevant risiko.
Tidskostnad Kompensasjon for utsatt konsum.
Tilbakebetalingskrav Øvre grense for akseptabel tilbakebetalingstid.
Tilbakebetalingsmetoden Beregner prosjektets tilbakebetalingstid og sammenligner denne med tilbakebetalingskravet.
Tilbakebetalingstid Antall perioder det tar før investeringsutbetalingen er inntjent. Tilbakebetalingstid kan beregnes både med og uten diskontering.
Tilstand Et bestemt utfall for en usikker (stokastisk) variabel.
Total risiko Summen av usystematisk risiko og systematisk risiko.
Totalkapitalkostnad Veid gjennomsnitt av kostnaden etter skatt for egenkapital og for gjeld.
Totalkapitalmetoden Diskonterer kontantstrøm fra driften med en totalkapitalkostnad.
Totalkapitalstrøm Prosjektets samlede innbetalinger fratrukket alle utbetalinger bortsett fra renter eller skatt og avdrag. Kalles også kontantstrøm fra driften.
Uavhengige prosjekter Prosjekt A kan aksepteres eller forkastes uansett hva som er bestemt for prosjekt B.
Uendelig annuitet Annuitet hvor kontantstrømmens levetid antas å være evig
Usikkerhet Se risiko.
Usystematisk risiko Risiko som forsvinner hvis prosjektet settes inn i en portefølje. Kalles også diversifiserbar eller irrelevant risiko.
Utbetaling Beløp som bedriften gir fra seg, enten som kontanter eller som belastning av bankkonto.
Utbytte Eiernes uttak av egenkapital.
Utgift Forpliktelse som oppstår gjennom en avtale som innebærer fremtidig utbetaling.
Variable kostnader Kostnader som varierer med bedriftens aktivitetsnivå.
Varians Statistisk mål på spredning i en sannsynlighetsfordeling. Uttrykker total risiko.
Veldiversifisert Portefølje hvor det meste av risikoen er systematisk.
WACC Weighted Average Cost of Capital. Kalles totalkapitalkostnad eller veid gjennomsnittlig kapitalkostnad på norsk.
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern