Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Engelsk-norsk ordliste

 

Engelsk Norsk
Accumulated Equity Issue Proceeds Innskutt egenkapital
Accumulated Retained Earnings Opptjent egenkapital
Accumulating Losses Fremføring av underskudd
Advance Annuity Forskuddsannuitet
Agency Cost Agentkostnad
Amortization Type Avdragsform
Annuity Annuitet
Annuity Loan Annuitetslån
Average Cost Gjennomsnittskostnad
Balance Sheet Balanse
Bankruptcy Konkurs
Beta Beta
Bond Obligasjon
Book Value of Equity Bokført egenkapital
Borrower Debitor
Break-Even Point Nullpunkt
Break-Even Sales Nullpunktomsetning
Budget Budsjett
Business Administration Bedriftsøkonomi
Business Risk Investeringsrisiko
Capital Rationing Kapitalrasjonering
Capitalization Multiplier Kapitaliseringsfaktor
Capitalize Aktivere
Cash and Cash Equivalents Betalingsmidler
Cash Discount Kontantrabatt
Cash Flow Kontantstrøm
Cash Flow from Operations Kontantstrøm fra driften
Cash Inflow Innbetaling
Cash Outflow Utbetaling
Cash/Liquidity Budget Likviditetsbudsjett
Complementary Products Komplementære produkter
Compound Interest Rentes rente
Construction Period Anleggsfase
Consumer Price Index Konsumprisindeks
Continuous Interest Kontinuerlig tid
Continuous Interest Rate Kontinuerlig rente
Contribution Margin Dekningsbidrag
Cost Kostnad
Cost of Capital Kapitalkostnad
Cost of Capital in Monetary Terms Kapitalforbruk
Coupon Rate Kupongrente
Covariance Kovarians
Covariation Samvariasjon
Credit Evaluation Kredittvurdering
Critical Value Kritisk verdi
Current Assets Omløpsmidler
Debt Fremmedkapital
Debt Gjeld
Debt Divided by Equity Gjeldsgrad
Debt Divided by Total Assets Gjeldsandel
Decision Hierarchy Beslutningshierarki
Decision Tree Beslutningstre
Declining Balance Method Saldometoden
Deflate Deflatere
Depreciation Avskrivning
Differential Cash Flow Differansekontantstrøm
Discount Factor Diskonteringsfaktor
Discount Rate Diskonteringsrente
Discounting Diskontering
Discrete Time Diskret tid
Diversifiable Risk Diversifiserbar risiko
Diversify Diversifisere
Dividends Dividende
Dividends Utbytte
Effective Interest Rate Effektiv rente
Equity Egenkapital
Equity Cash Flow / Cash Flow To Owners Kontantstrøm til eierne
Expected Value Forventet verdi
Expense Utgift
Financial Distress Finansiell krise
Financial Investment Finansinvestering
Financial Risk Finansieringsrisiko
Financing Project Finansieringsprosjekt
Firm-Specific Net Present Value Bedriftsspesifikk nåverdi
First-Pass Analysis Grovvurdering
Fixed Assets Anleggskapital
Fixed Costs Faste kostnader
Free Cash Flow Fri kontantstrøm
Full Cost Selvkost
General Inflation Generell prisstigning
Hidden Reserve Skjult reserve
Immaterial Assets Immaterielle eiendeler
Income Inntekt
Independent Projects Uavhengige prosjekter
Inflate Inflatere
Inflation Cost Inflasjonskostnad
Internal Rate of Return Internrente
Inverse Annuity Factor Invers annuitetsfaktor
Inverse Terminal Value Factor Invers sluttverdifaktor
Investment Project Investeringsprosjekt
Irrelevant Risk Irrelevant risiko
Leasing Leasing
Lender/Creditor Kreditor
Life Cycle Costs Livssykluskostnader
Long Interest Rate Lang rente
Marginal Cost Marginalkostnad
Market Interest Rate Markedsrente
Market Portfolio Markedsportefølje
Money Market Pengemarked
Mutually Exclusive Projects Gjensidig utelukkende prosjekter
Net Present Value Nåverdi
Net Present Value Index Nåverdiindeks
Net Present Value Profile Nåverdiprofil
Nominal Interest Rate Nominell rente
Non-Diversifiable Risk Ikke-diversifiserbar risiko
Operating Period Driftsfase
Opportunity Cost Alternativverdi
Optimal Duration Optimal levetid
Option Opsjon
Payback Period Tilbakebetalingstid
Payback Requirement Tilbakebetalingskrav
Perpetuity Uendelig annuitet
Planning Period Planperiode
Portfolio Portefølje
Price of Risk Risikokostnad
Profit and Loss Budget Resultatbudsjett
Profit and Loss Statement/Account Resultatregnskap
Quantity Discount Kvantumsrabatt
Real Income Growth Reallønnsøkning
Real Interest Rate Realrente
Real Investment Realinvestering
Receivable Fordring
Regular Annuity Etterskuddsannuitet
Relevant Risk Relevant risiko
Required Rate of Return Kalkulasjonsrente
Required Return Avkastningskrav
Residual Value Restverdi
Revolving Credit Kassekreditt
Risk Risiko
Risk Contribution Risikobidrag
Risk Premium Risikotillegg
Sale for Cash Kontantsalg
Sale on Credit Kredittsalg
Sales Loss Salgstap
Sales Profit Salgsgevinst
Scenario Analysis Scenarioanalyse
Security Issue Emisjon
Security Margin Sikkerhetsmargin
Sensitivity Analysis Følsomhetsanalyse
Series Loan Fastavdragslån
Series Loan Serielån
Share Capital Aksjekapital
Share Capital Selskapskapital
Short-Term (Current) Debt Kortsiktig gjeld
Short-Term Interest Rate Kort rente
Simple Interest Enkel rente
Simulation Simulering
Specific Inflation Spesiell prisstigning
Standard Deviation Standardavvik
Star Diagram Stjernediagram
State Tilstand
Stochastic Variable Stokastisk variabel
Substitutes Substitutter
Systematic Risk Systematisk risiko
Taxable Depreciation Skattemessig avskrivning
Terminal Value Sluttverdi
Terminal Value Factor Sluttverdifaktor
Terminal Value Factor for an Annuity Sluttverdifaktor for annuitet
The Average Rate of Interest Gjennomsnittlig rente
The Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen
The Equity Method Egenkapitalmetoden
The Multiplier Approach Multiplikatormetoden
The Payback Method Tilbakebetalingsmetoden
The Total Capital Method / The WACC Method Totalkapitalmetoden
Time Value of Money Tidskostnad
Total Cash Flow / Cash Flow From Operations Totalkapitalstrøm
Total Cost of Capital / WACC Totalkapitalkostnad
Total Risk Total risiko
Transfer Price Internpris
Uncertainty Usikkerhet
Unsystematic Risk Usystematisk risiko
Variable Costs Variable kostnader
Variance Varians
Weighted Average Cost of Capital WACC
Well-Diversified Portfolio Veldiversifisert portefølje
Working Capital Arbeidskapital
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern