Rettelser

Denne siden inneholder rettelser til boken.

Samme hvor grundig korrekturen av et bokmanus er, dukker det alltid opp trykkfeil. På denne nettsiden legger vi inn feil etter hvert som de oppdages. Rettelisten i delt i to. Først kommer feil og uklarheter som kan være viktige for forståelsen av stoffet. Deretter kommer skrivefeil og andre unøyaktigheter som kan være irriterende, men som har liten betydning for forståelsen.
Skulle du finne feil i boken, eller noe som kan være feil, setter vi stor pris på om du melder fra til én av forfatterne:

Øyvind Bøhren: oyvind.bohren@bi.no
Per Ivar Gjærum: per.gjarum@nhh.no

 Viktige feil og uklarheter:

 • Side 44:
  Løftet om smilebok til dem som finner feil gjelder naturligvis alle feil, og ikke bare regnefeilene.
 • Side 58, figur 2.1:
  Prosjektet har en innbetaling i 2012. Minustegnet foran 30 000 i år 2012 skal fjernes. Figuren skal være slik:

Figur 2.1 i boken.jpg

 • Side 67, avsnitt 2.4, linjene 9 og 11:
  Bytt om inngående og utgående mva.
 • Side 69, eksempel 2.8, 4. linje:
  Det er tre variable innsatsfaktorer (alumina, elektrisitet, lønn), ikke to.
 • Side 70, 1. linje:
  Tabell 2.3 bygger også på forutsetninger som ligger under tabellen.
 • Side 71, 8. linje:
  Verdien i celle F4 (ca. 11 000 kroner) fremkommer som 5 800 kroner for elektrisitet (145’’ • 0,4/10 000), 5 000 kroner for råmaterialer (2 500 • 2) og et skjønnsmessig påslag for økt lønn, derfor ca. 11 000 kroner.
 • Side 80, tredje linje under figur 2.9:
  118,8 skal være 118,6.
 • Side 141, femte linje nedenfra:
  5 % erstattes av 10 %.
 • Side 153, nest siste linje over figur 3.8:
  "... fremover i tid ..." rettes til "... bakover i tid ...".
 • Side 154, eksempel 3.11, 1. linje i beregningen:
  UttrykketFormel 1_retteliste.jpgendres tilFormel 2_retteliste.jpg.
 • Side 160, uttrykk (3.23): T skal være T-1.
 • s. 184, oppgave 3.6, delspørsmål a:
  Tallene i tabellens høyre kolonne skal være hhv. 9 610, 9 238, 8 885, 8 548 og 8 227.
 • Side 186, tabellen øverst, kolonnen med tallet 8 i tabellens første rad: Erstatt tallene under tallet 8 med tallene  75 000   3 750   0   –78 750   1 050   –77 700.I  nevneren skal det stå 1,25 og ikke 0,865.
 • Side 192, eksempel 4.1:
  På tidsaksen i figuren skal det stå 90 på tidspunkt 1 og 70 på tidspunkt 2.
 • På side 193, formel 4.1: I siste indeks skal Rr;T rettes til Rr;t (liten t istedenfor stor T).
 • Side 204, nederst på siden, siste setning: Ordet "origo" erstattes med "nåverdipunktet på vertikal akse (diskonteringsrente lik null)".
 • Side 248, dialogboksen nederst på siden:
  Kontantstrømmen i dialogboksen refererer til tabell 5.1 på side 247 og ikke til regnearket naverdiprofil.xls, hvor kontantstrømmen ligger i linje 3.
 • Side 222, eksempel 4.17:
  Setningen "Dette til tross for at prosjekt G gir 70 mer enn hva F gjør i det tredje året" er stattes med: "Dette til tross for at prosjekt G gir 70 mer i kontantstrøm enn hva F gjør i det tredje året".
 • Side 249, formel (5.3):
  Denne formelen relaterer til tabell 5.1 på side 247, og ikke til regnearket naverdiprofil.xls, hvor kontantstrømmen ligger i linje 3.
 • Side 258: Nederst på siden, siste parentes, står det (IRR/YR). Der skal det stå (I/YR).
 • Side 285, linje 2: Formelen skal være "=0,154/0,72". Det gir svaret 22 %.
 • Side 300, navn på kurver i figuren:
  ”Aktivisering” erstattes av ”Aktivering”.
 • Side 306, siste avsnitt, oppgave 5.9:
  Femte og sjette setning endres til:
  "Bokført verdi ved salg er kr 112 640 (176 000 – 35 200 – 28 160). Bokført gevinst ved salg er dermed
  kr 7 360. Salgsverdi etter skatt er følgelig 117 940 kroner (120 000 – 0,28 . 7 360)."
 • Side 307:
  I tabellens høyre kolonne endres de to nederste tallene til hhv. 125 299 og –128 152.
  Nåverdiprofilen på sidens nedre halvdel byttes ut med denne: 
 • Figur side 307.jpg
  Under spm c aller nederst på siden erstattes setningen med denne:
  "Effektiv leasingkostnad er 6,7 % etter skatt, dvs. 9,3 % (6,7/0,72) før skatt. Maksimal lånerente ut fra formel (5.8) er derfor 9,3 %."

 • Side 312, andre avsnitt:
  38' erstattes av 380' i alle fem tilfellene.
 • Side 314:
  Erstatt figur 6.1 med denne:
 • Side 190, siste linje:
 • Side 325:

  0601_new.jpg

  I tredje linje under figur 6.5 erstattes 85 % med 90 %. I fjerde linje erstattes 30 % med 35 %.
 • Side 349, eksempel 7.2:
  I første avsnitt, siste setning: Erstatt "5 %." med "5 %, som er summen av realrenten på 2 % og forventet prisstigning på 3 %."
 • Side 360, tabell 3, kolonne 6: De fem produktene er beregnet fra tall i kolonne 4 og 5 som ikke er avrundet til heltall. Derfor kan produktene i kolonne 6 virke forvirrende.
 • Side 402, tabell 8.6:
  Fjern ordet Investering i tabellen.
 • Side 411, uttrykk 8.8:
  t=0 erstattes av t=1 under begge summasjonstegnene.
 • s.423, 3. linje:
  Det skal stå 7750*1,058, og ikke 7750*1,056
 • Side 444:
  Setningen "Det kan for øvrig hevdes at den viktigste forskjellen mellom kjøper (kreditor) og selger (debitor) er at selgeren har bedre hukommelse." endres til "Det kan for øvrig hevdes at den viktigste forskjellen mellom selger (kreditor) og kjøper (debitor) er at selgeren har bedre hukommelse."
 • s. 463:
  I tabellen skal det stå *R←6;25 og ikke *R←6;10, og det skal stå **A→6;25 og ikke **A→6;10
 • Side 466, løsningsforslag:
  Lånet skal ha syv års løpetid, ikke fem års løpetid slik det står i løsningsforslaget.

Mindre viktige feil:

 • Side 16, 6. linje under opplistingen:
  Det mangler et ”ikke” mellom ”og” og ”innser”.
 • Side 32, 4. linje under tabellen:
  "budsjetter" endres til "budsjetterer"
 • Side 33, 2. setning i 2. linje under figur 1.3:
  ”er” rettes til ”være”.
 • Side 58, første setning i eksempel 2.2:
  Stryk ”den” etter frimerkesamling.
  Side 67, avsnitt 2.5 Arbeidskapital, 1. linje skal det stå:
  "En fabrikk full av maskiner og utstyr gir sjelden verken inntekter eller innbetalinger med mindre det også investeres i omløpsmidler."
  Side 71, 5. linje
  Inntakskost” kalles vanligvis ”anskaffelseskost” eller ”tilvirkningskost”.
 • Side 86, siste setning før eksempel 2.15 skal være:
  ”Restverdi kaller vi også noen ganger verdi ved planperiodens slutt”.
 • Side 95, Tabell 2,13:
  Sum avskrivninger i første tallkolonne skal være 4 294.
 • Side 97, siste linje siste tall:
  Det skal være 3748 + 404 = 4 152 og ikke 4 151. Avviket skyldes avrunding i hvert enkelt tall.
 • Side 130, 2. linje under tabellen:
  Stryk r i "Detter".
 • Side 158, siste linje:
  "rentearket" rettes til "regnearket".
 • Side 159, første linje i Eksempel 3.15: 
  "studiefondseksemplet 3.15" rettes til "studiefondseksemplet 3.14"
 • Side 234:
  De to siste setningene før oppgavene skal være i et eget avsnitt.
 • Side 321: Ordene ”vertikal” og ”horisontal” skal bytte plass.
  Side 369: Siste ordet i første avsnittet skal være "trettifemårsperioden", ikke "tjueårsperioden".
 • Side 370, tabell 7.6:
  Funcon erstattes av Funcom.
 • Side 371, figur 7.3:
  Funcon erstattes av Funcom.
  Rieber & Sønn erstattes av Rieber & Søn.
 • Side 397, oppgave 7.3, spørsmål d og e:
  Erstatt Containerlift med Cargolift begge steder.
 • Side 405:
  Like før den andre formlelen på siden skal ordet "eiendomsprosjektet" erstattes av ordet "prosjektet".
 • Side 514, tekst til uttrykk 3.31:
  ”Reel” erstattes med ”Reell”.
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern