Oppgave 6H.6

66.jpg

 

I Stortingsproposisjon nr. 52 (1999–2000) gjøres det en økonomisk utredning om Flytoget som blant annet inneholder en følsomhetsanalyse. I utredningen heter det blant annet:

I forbindelse med verdivurderingen av NSB Gardermobanen AS er det gjennomført sensitivitetsanalyser som viser virkningen av 10, 20 og 30 pst. endring i pris og volum. Denne analysen gir et bilde av den usikkerhet som er knyttet til verdivurderingen av Flytoget.

Tabell 7.2 viser utfallsrommet ved slike avvik fra basisalternativet. Tabellen viser verdiene gitt endringer i en rammebetingelse om gangen. Utslagene blir relativt store fordi endringen er forutsatt å skje allerede i år 2000.

Videre har Flytoget en mulighet til å tilpasse seg markedet. Dersom for eksempel billettprisen settes ned, går markedsandelen sannsynligvis opp. Nåverdieffekten av endring i en av parametrene kan derved oppveies noe når andre parametre endres i motsatt retning.

Tabell 7.2 Sensitivitetsberegninger

Budsjettavvik –30 % –20 % –10 % 0 % +10 % +20 % +30 % Nivå 2000
Antall flypassasjerer
Nåverdi av kontantstrøm –963 –55 854 1 714 2 525 3 327 4 124
Passasjerer i 2010 (i mill.) 12,2 17,4 22,6 11,7
Markedsandel
Nåverdi av kontantstrøm –812 45 904 1 714 2 481 3 240 3 994
Markedsandel i 2010 25,9 % 37,0 % 48,1 % 36 %
Flytogpassasjerer
Nåverdi av kontantstrøm –974 –62 850 1 714 2 528 3 333 4 133
Passasjerer i 2010 (i mill.) 4,8 6,8 8,8 4,5
Gjennomsnittlig billettpris
Nåverdi av kontantstrøm –974 -63 850 1 714 2 528 3 333 4 135
Billettpris i 2010 (kr) 86 123 160 109

Ved verdivurderingen er det benyttet et avkastningskrav på 7,5 pst. på totalkapitalen etter skatt.

 

  1. Er prosjektet mer robust overfor noen spesiell av disse fire variablene? Er svaret ditt overraskende?
  2. Hva er kritisk verdi for billettprisen?
  3. I følsomhetsanalysen er alle variabler regnet i faste priser, og det er brukt en kapitalkostnad på 7,5 % etter skatt. Virker dette rimelig?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern