En styresak – eksempel

 

 

105styresak.jpg

 

Til: Styret
Fra: Administrasjonen
Dato:   12. november 2009

 

Sak 104/09 – Ombygging og utvidelse av Lillevik Verk

Sammendrag Administrasjonen tilrår at det gjennomføres en betydelig ombygging og en moderat utvidelse av aluminiumsverket i Lillevik. Prosjektet er i tråd med selskapets strategiske plan (vedtatt i sak 67/09). Samlet investering er budsjettert til 290 mill. NOK. Fordelingen fremgår av følgende oppstilling (mill. 2009 kroner):

1. Anleggsinvestering     
180 
2. Reparasjon og vedlikehold
30 
3. Økt arbeidskapital i første driftsår 
20 
4. Tapt produksjon og økte driftskostnader i ombyggingsperioden (18 måneder) 
60 

Samlet investering  290

Anleggsinvesteringen vil bli aktivert, men for postene 2 og 4 vil skattefordelen komme direkte i investeringsåret. Siden selskapet kan forventes å være i skatteposisjon i mange år fremover, er nåverdi av denne skattefordelen ca. 8 mill. kroner fremfor å måtte aktivere og avskrive.

Konsekvensene av prosjektet kan henføres til følgende områder:

  1. Produksjonskapasiteten for råaluminium øker fra 115’ til 120’ tonn/år.
  2. Videreforedlingen øker med 5’ tonn/år.
  3. Bemanningen reduseres med 15 ansatte.
  4. Energiforbruket pr tonn råaluminium for hele verket reduseres med 3 %.
  5. Ved overgang til lukket Søderberg-teknologi reduseres utslipp av flour, PAH og støv betydelig. Dette innebærer også en vesentlig forbedring av bedriftens indre arbeidsmiljø.
  6. Prosjektet signaliserer til kunder, nåværende og potensielle konkurrenter, myndigheter og ansatte at produksjon og viderefordling av aluminium er et viktig satsingsområde for ALU ASA i mange år fremover.

I samsvar med forutsetningene i strategiplanen er det ved budsjettering av prosjektets kontantstrøm tatt utgangspunkt i dagens kraftpris på 30 øre/kWh. Dessuten er det forutsatt konstant realpris på elektrisitet i hele planperioden på 30 år. Verdien av anlegget ved planperiodens slutt er satt til 40 millioner 2009-kroner. Beregningene er for øvrig gjennomført i samsvar med vår standard for analyse av investeringsprosjekter beskrevet i manual M34. Dette prosjektet er meget nært relatert til selskapets øvrige virksomhet. Det er ingen spesielle forhold på finansieringssiden. Derfor har vi benyttet selskapets vanlige risikojusterte nominelle avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt på 9 %. Verdsettelse av punktene A–D i oppstillingen over gir følgende nøkkeltall for prosjektets lønnsomhet:

Nåverdi      26 mill. kroner
Internrente      10 %
Tilbakebetalingstid uten rente 9 år
Tilbakebetalingstid med rente 22 år

Nåverdien fordelt på hovedkomponenter er som følger:

105c.jpg

 

Effekten av endringer i noen utvalgte forutsetninger er belyst i stjernediagrammet på dette notatets side 7. Hvis noen styremedlemmer ønsker å få belyst lønnsomhet og følsomhet ut fra andre forutsetninger enn de valgte, er det tidsnok å gi beskjed om dette ved møtets begynnelse.

Prosjektet er lønnsomt ut fra de valgte basisforutsetningene. Dette skyldes etter vår oppfatning relativt lave kapitalkostnader på grunn av ALU ASAs rykte og rennomé, forholdsvis lave kostnader for velkvalifisert arbeidskraft samt veletablerte og effektive driftsrutiner. Dessuten vil utvidelsen gi oss et mer harmonisk forhold mellom de ulike produksjonsenhetene. Prosjektet vil dermed både utnytte og styrke våre strategiske fortrinn.

Som kjent (sak 52/09) har ALU ASA søkt om å få fornye nåværende avtale med Statkraft når konsesjonsperioden utløper i 2015. Hvis ikke avtalen fornyes til omtrent samme betingelser som i dag, vil prisen på elektrisitet stige vesentlig. Som det fremgår av stjernediagrammet er lønnsomheten i prosjektet isolert sett svært lite følsom overfor en økning i prisen på elektrisitet. Dette skyldes at økt elektrisitetspris på den ene side reduserer lønnsomheten i prosjektets del A (økt produksjon av aluminium). På den annen side øker imidlertid verdien av det reduserte elektrisitetsforbruket for hele anlegget (prosjektets del D). Hvis elektrisitetsprisen øker drastisk vil imidlertid fortsatt drift ved Lillevik Verk være helt uaktuelt. Dermed faller også grunnlaget for det foreliggende prosjektet bort.

Alternativet til den foreslåtte ombygging og utvidelse er å anse verket i Lillevik som en cashcow og drive anlegget med minimale investeringer frem til år 2015. Sannsynligheten for å få fornyet kraftkontraktene vil i så fall være minimal, og anlegget vil trolig måtte stenges innen år 2016. I løpet av 2010 vil det bli klart om konsesjonsavtalen kan fornyes til omtrent samme betingelser som de nåværende. Hvis vi investerer i dette prosjektet, og manglende fornyelse likevel gjør det nødvendig å avvikle Lillevik Verk, er det foreliggende prosjektet svært lite lønnsomt. Denne situasjonen må unngås. Det anbefales derfor å gjøre vedtaket om det foreliggende prosjektet betinget av at kontraktene blir fornyet. Forslag til pressemelding til utsendelse etter styremøtet følger vedlagt. Det er lagt vekt på å holde meldingen saklig og orienterende. Dermed håper vi å redusere faren for at myndighetene kan oppfatte vedtaket som en utilbørlig trussel om å legge ned arbeidsplasser i en viktig hjørnestensbedrift i et ensidig industristed.

Styret anmodet om at det foreliggende prosjektet ble sett i sammenheng med en ombygging og effektivisering av verkets eget elektrisitetsverk. Dette prosjektet presenteres som en egen styresak (108/09). Etter administrasjonens vurdering er dette et meget lønnsomt prosjekt, men idet elektrisitet kan kjøpes og selges på et åpent marked, kan og bør de to prosjektene vurderes uavhengig av hverandre.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern