Oppsummering kapittel 2

Lydfiler Last ned lyden til denne oppsummeringen for avspilling og repetisjon på mp3-spilleren din.

vignett-oppsummering.jpg 

Prosjektanalyse_oppsummering_02.mp3

oppsum-kap-2-01.mp3  
Det er fullt mulig å beskrive et prosjekts økonomiske konsekvenser ved hjelp av resultatbudsjetter. Men det er mye vanligere å bruke likviditetsbudsjetter, som vi samler i en kontantstrøm. Det skyldes at bedriften trenger kontanter når den skal betale regningene. Dessuten kreves det mindre skjønn for å budsjettere likviditet enn resultat.

De aller fleste realinvesteringer har økonomiske konsekvenser hver eneste dag, fra planleggingen starter og til prosjektet er avviklet eller solgt. Hele tidsintervallet fra idé til avvikling deler vi opp i perioder. Budsjetteringen kan forenkles ved å føre alle beløpene innenfor en periode til ett tidspunkt i perioden. Vanlig periodelengde er ett år.

oppsum-kap-2-02.mp3  
Alle beslutninger er valg mellom alternativer. I prosjektanalyse er det ofte hensiktsmessig å beskrive valgsituasjonen som forskjellen mellom alternativenes kontantstrømmer. Denne forskjellen kalles beslutningens differansekontantstrøm. Gjennom denne fremgangsmåten kommer alternativkostnadene automatisk med i analysen.

Investeringene i et prosjekt deler vi i de to gruppene anleggskapital og arbeidskapital. Anleggskapitalen skal aktiveres i balansen som anleggsmidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dermed finner du ikke arbeidskapitalen som en egen post i balansen. Den er fordelt på mange poster, som råvarelager, kundefordringer og kortsiktig gjeld.

oppsum-kap-2-03.mp3  
Verdien av anleggskapitalen blir redusert etter hvert som anleggene blir eldre. Det reflekteres i avskrivningene. Arbeidskapitalen blir normalt ikke avskrevet, men varierer med prosjektets aktivitetsnivå. Den øker når omsetningen stiger, og frigjøres når omsetningen går ned. Det finnes flere metoder for å budsjettere arbeidskapital. Vi har brukt prosent av salgmetoden.

I driftsfasen gir prosjektet både innbetalinger og utbetalinger. Hvis du forventer konstante realpriser på alle varer og tjenester i prosjektet, bør du innledningsvis budsjettere en kontantstrøm basert på denne forutsetningen. Resultatet kalles reell kontantstrøm til totalkapitalen før skatt, eller reell kontantstrøm fra driften før skatt.

oppsum-kap-2-04.mp3  
Ordet reell betyr her at alle beløp i kontantstrømmen er målt i den kjøpekraften som gjelder ved prosjektstart. Denne kontantstrømmen gir vanligvis et godt grunnlag for å vurdere prosjektets lønnsomhet grovt. Hvis du tror at for eksempel lønn stiger mer enn prisen på ferdigvarene, må du budsjettere prosjektets nominelle kontantstrøm. Nominell betyr her en kontantstrøm der det er samsvar mellom beløpenes kjøpekraft og det tidspunktet beløpet blir mottatt på.

Når du inkluderer skatt og lånemuligheter i budsjettet, kan du budsjettere hvordan prosjektets totale kontantstrøm er fordelt mellom kemner, långivere og eiere. Avskrivningsregler og lånebetingelser er basert på nominelle beløp. Derfor må du passe på å budsjettere nominell kontantstrøm for prosjektet når du trekker inn skatt og lån. Vanligvis legger vi kontantstrøm til totalkapitalen etter skatt til grunn for beregningen av prosjektets lønnsomhet.

oppsum-kap-2-05.mp3  
Det kan sikkert være forvirrende at det er mulig å budsjettere flere kontantstrømstyper for ett og samme prosjekt. Enda mer forvirrende blir det når beregningene blir presentert på mange forskjellige måter. Det viktigste er at du forstår hvordan beregningene skal gjøres, ikke hvordan de blir presentert. Når du klarer å holde orden på detaljene, kommer også oversikten som kreves for å unngå fallgruvene i budsjetteringen.

Prosjekter som ligger nær opp til bedriftens nåværende virksomhet, kan påvirke og være påvirket av driften for øvrig. Hvis salget av et nytt produkt reduserer salget av et annet av bedriftens produkter, skal denne reduksjonen belastes det nye prosjektet. I markedsføring kalles det kannibalisering. Et nytt prosjekt kan også ha positiv effekt på eksisterende virksomhet. Uansett om prosjektets ringvirkninger for bedriften er positive eller negative, skal de inkluderes i analysen.

Teknikkene i dette kapitlet trenger du når du skal budsjettere prosjektets kontantstrøm. Neste skritt er å lære hvordan du kan beregne nåverdien av denne kontantstrømmen. Det er temaet for kapittel 3.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern