Oppsummering kapittel 9

Lydfiler Last ned lyden til denne oppsummeringen for avspilling og repetisjon på mp3-spilleren din.

 

vignett-oppsummering.jpgProsjektanalyse_oppsummering_09.mp3

kap-9-01.mp3  
Etter at styrelederens klubbe har markert vedtaket om å investere i et prosjekt, er det tid for å realisere det som hittil har vært planer og budsjetter. For markedsføringsprosjekter må det lages annonser og reklamefilmer. For anleggsinvesteringer må det bygges og monteres. Felles for alle prosjekter er at et vedtak i seg selv ikke skaper noen verdier. Vedtakene må settes ut i livet, dvs. implementeres. Det første steget i denne gjennomføringen kan kalles investeringsfasen. Det neste er driftsfasen. Prosjektanalyse er nyttig i begge.

Det er ingen prinsipiell forskjell mellom kontantstrøm i investeringsfasen og i driftsfasen. For store prosjekter kan det gå mange år fra vedtaket om igangsettelse til produksjonen starter. Utbetalingene i denne perioden må plasseres på rett sted  på tidsaksen og kan først summeres etter at de er diskontert. For prosjekter med mange år i investeringsfasen må du derfor være ekstra nøye med å angi om samlet verdi av investeringene samlet sett angis ved byggestart eller ved ferdigstillelse.

kap-9-02.mp3  
I driftsfasen er arbeidskapitalen et viktig tema. Du kan belyse dette ved å beregne nåverdien av den kapitalbindingen arbeidskapitalen krever. For alle positive kapitalkostnader er nåverdien av arbeidskapital isolert sett negativ. Fordelene med å ha arbeidskapital kommer til uttrykk i prosjektets kontantstrøm gjennom lavere utbetalinger og høyere innbetalinger enn hva bedriften ville fått med lavere arbeidskapital. Analyser av arbeidskapitalen krever derfor at du sammenligner beløp fra ulike tidspunkter. Til den oppgaven trenger du prosjektanalyse.

Lager av råvarer og ferdigvarer er store komponenter i arbeidskapitalen. Størrelsen på råvarelageret bestemmes av innkjøpsstørrelse og forbruk. Småinnkjøp er urasjonelt for både kjøperen og selgeren. Ved å tilby kvantumsrabatt gir selgeren et insentiv til kjøperen om å kjøpe inn i store partier. For kjøperen er det et investeringsprosjekt å kjøpe stort. For selgeren er det et finansieringsprosjekt når noen benytter seg av kvantumsrabatten. Lønnsomheten i disse prosjektene for begge parter finner du på vanlig måte: Budsjetter først, diskonter etterpå.

kap-9-03.mp3  
Ved salg på kreditt får selgeren en fordring på kjøperen, mens kjøperen pådrar seg en gjeld til selgeren. Kredittsalget påvirker dermed arbeidskapitalen på begge sider av handelen. Selgeren kan redusere sin arbeidskapital ved å tilby rabatt ved tidlig betaling. Det kalles kontantrabatt. Som for kvantumsrabatt er kontantrabatt en investeringsmulighet for kjøperen og en finansieringsmulighet for selgeren.

Kassekreditt er et kortsiktig lån som kan finansiere deler av omløpsmidlene. Innenfor en avtalt ramme (limit) kan bedriften selv bestemme hvor mye den vil trekke på kassekreditten. Du finner effektiv rente på kassekreditten som for andre lån: Budsjetter kontantstrømmen og finn den rentesatsen som gjør nåverdien lik null. Det spesielle med kassekreditt er at effektiv rente faller når utnyttelsesgraden øker. Det skyldes at etableringsgebyr og kvartalsprovisjon er kostnader, og er de samme uansett utnyttelsesgrad.

kap-9-04.mp3  
Før eller siden blir ethvert prosjekt avviklet. Da er spørsmålet hvilken levetid som gir prosjektet størst verdi. En slik analyse kan du foreta før prosjektstart ved å budsjettere prosjektets kontantstrøm ved alternative utrangeringstidspunkter. Du velger så den levetiden som gir høyest nåverdi. Både da og når som helst i driftsfasen kan du også gjøre en marginalbetraktning og sjekke om det lønner seg å drive videre eller å avvikle prosjektet. Salg av et prosjekt i driftsfasen er også et alternativ som krever en analyse. Salg er aktuelt hvis en kjøper har verdsatt prosjektet høyere enn nåverdien av den kontantstrømmen prosjektet gir den nåværende eieren. Da er salg til en pris mellom disse to verdiene til fordel for både kjøperen og selgeren.

Ved avslutningen av prosjektet vet du mye mer om prosjektet enn ved begynnelsen. Ved å sammenligne oppnådde resultater med de opprinnelige forutsetningene kan du besvare mange spørsmål: Ble priser, kostnader og produksjonsvolum omtrent som du hadde forutsatt, eller var du systematisk for optimistisk eller for pessimistisk? Fortiden kan ikke påvirkes, men kunnskap om avvik er verdifull for den som ønsker å øke kvaliteten på fremtidige prosjektanalyser.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern